Chính sách - Điều khoản

Chính sách - Điều khoản
Ngày đăng: 18/11/2020 08:56 AM

  Vận chuyển hàng đi Thái Lan

  ĐIỀU 1: CÁC ĐỊNH NGHĨA.

  1.1    “Hàng Hóa là bất cứ tài sản nào (trừ bất động sản) hợp pháp, được phép trao đổi, mua bán, lưu thông, xuất khẩu hay nhập khẩu theo pháp luật Việt Nam và pháp luật của quốc gia nơi hàng hóa được xuất khẩu hay nhập khẩu.

  1.2    “Phí Nội Địa” là các khoản phí Người Vận Chuyển thu ngoài tiền cước vận tải, bao gồm nhưng không giới hạn ở: phí chứng từ, phí vệ sinh container, phí CFS, THC…

  1.3    “Bất Khả Kháng” là những sự kiện xảy ra một cách khách quan, không thể lường trước được và không thể khắc phục được mặc dù đã áp dụng mọi biện pháp cần thiết và khả năng cho phép.

  ĐIỀU 2: PHẠM VI DỊCH VỤ

  ĐIỀU 3: CHỨNG TỪ HÀNG HÓA

  3.1     Khách Hàng phải gửi theo Hàng Hóa các giấy tờ cần thiết về Hàng Hóa trong quá trình vận chuyển để chứng minh tính hợp pháp của Hàng Hóa theo qui định của pháp luật hiện hành hoặc theo thỏa thuận trong hợp đồng mua bán đã ký với bên thứ ba.

  3.2     Khách Hàng phải gánh chịu trách nhiệm đối với tất cả rủi ro, thiệt hại và chi phí phát sinh trong trường hợp Hàng Hóa vi phạm pháp luật, bị bắt giữ, bị cầm giữ, bị tạm giữ, bị tịch thu hoặc bị Người Nhận Hàng từ chối nhận do chứng từ bị thiếu, bị lỗi theo qui định tại Điều 3.1 của Điều Khoản này.

  ĐIỀU 4: PHÍ DỊCH VỤ.

  4.1    Cước phí giao nhận, vận chuyển áp dụng với mặt hàng thông thường.


  4.2    Phí chi hộ

  Nếu không có thỏa thuận khác, Khách Hàng đồng ý thanh toán cho Viêt Thái Express tất cả các khoản chi phí mà Viêt Thái Express đã trả thay cho Khách Hàng bao gồm nhưng không giới hạn ở các chi phí sau: phí nội địa của Người Vận Chuyển, phí lưu công-ten-nơ, lưu kho, lưu bãi, thuế và các khoản phí, phụ phí vận tải khác thực tế phát sinh. Khoản tiền tối đa mà Viêt Thái Express đồng ý chi hộ cho Khách Hàng là VND 10.000.000 (mười triệu đồng) cho mỗi lô hàng. Vượt quá số tiền này, Khách Hàng phải ứng trước các phí chi hộ cho Viêt Thái Express.

  4.3    Phí dịch vụ cộng thêm.

  Trong trường hợp Khách Hàng yêu cầu Viêt Thái Express cung cấp thêm những dịch vụ khác ngoài dịch vụ vận chuyển, Khách Hàng có nghĩa vụ thanh toán cho Viêt Thái Express các loại phí dịch vụ cộng thêm.

  ĐIỀU 5: BIỆN PHÁP BẢO ĐẢM.

  5.1    Nếu Viêt Thái Express không nhận được đầy đủ, đúng hạn tất các khoản phí theo quy định tại Điều 6 của Hợp Đồng, Viêt Thái Express có quyền lưu giữ Hàng Hóa và thông báo bằng văn bản cho Khách Hàng. Mọi chi phí phát sinh do việc cầm giữ hàng sẽ do Khách Hàng gánh chịu. Sau 60 ngày kể từ ngày thông báo mà Viêt Thái Express vẫn không được thanh toán đầy đủ các khoản tiền nói trên thì Viêt Thái Express có quyền ký hợp đồng ủy quyền bán đấu giá Hàng Hóa đang lưu giữ để thu hồi nợ và các chi phí phát sinh.

  5.2    Nếu Hàng Hóa giao nhận, vận chuyển có tính chất nguy hiểm, Viêt Thái Express có quyền yêu cầu Khách Hàng cung cấp thư bảo lãnh của ngân hàng hoặc đặt cọc hoặc ký quỹ một khoản tiền để đảm bảo cho nghĩa vụ bồi thường đối với các tổn thất, thiệt hại do việc vận chuyển hàng hóa đó gây ra.

  ĐIỀU 6: CÁC QUI ƯỚC VỀ GIAO NHẬN, VẬN CHUYỂN

  6.1    Khách Hàng phải có nghĩa vụ thông báo cho Viêt Thái Express các thông tin về Hàng Hóa và Dịch Vụ qui định tại Điều 3 Hợp Đồng này ít nhất 01 ngày trước ngày tiếp nhận hàng. Địa điểm tiếp nhận hàng phải là nơi mà phương tiện vận tải của Viêt Thái Express có thể vào ra thuận tiện, an toàn.

  6.2    Viêt Thái Express có trách nhiệm chuẩn bị phương tiện, thiết bị, nhân lực sẵn sàng theo yêu cầu của Khách Hàng để thực hiện dịch vụ. Khách hàng phải trả cho Viêt Thái Express các chi phí phát sinh nếu Khách Hàng hủy bỏ yêu cầu dịch vụ hoặc không giao / nhận hàng xong trong khoảng thời gian cho phép được xác định tại báo giá của Viêt Thái Express trước khi tiếp nhận hàng.

  6.3    Hai bên thỏa thuận giao nhận Hàng Hóa theo phương thức nguyên đai nguyên kiện hoặc nguyên container. Viêt Thái Express chỉ được mở ra theo yêu cầu của Khách Hàng hay cơ quan có thẩm quyền. Viêt Thái Express hoàn thành trách nhiệm vận chuyển khi giao hàng nguyên đai nguyên kiện, nguyên container hoặc giao hàng đã được mở ra theo yêu cầu của Khách Hàng hay cơ quan có thẩm quyền.

  6.4    Nếu Người Nhận Hàng không đến nhận Hàng Hóa hoặc từ chối nhận Hàng Hóa hoặc trì hoãn việc dỡ Hàng Hóa quá thời hạn quy định của Hợp Đồng, thì Viêt Thái Express có quyền dỡ hàng, ký gửi vào nơi mà Viêt Thái Express cho là an toàn, thuận tiện, và thông báo cho Khách Hàng biết. Mọi chi phí và tổn thất phát sinh do Khách Hàng chịu trách nhiệm.

  6.5    Sau 90 ngày kể từ ngày Hàng Hóa đến cảng hoặc sân bay đích, nếu không có người đến nhận Hàng Hóa ký gửi quy định tại Điều 8.4 tại đây thì Viêt Thái Express có quyền yêu cầu người kinh doanh kho bãi bán đấu giá Hàng Hóa để trả các chi phí và tổn thất phát sinh cho Viêt Thái Express. Khách Hàng vẫn phải chịu trách nhiệm về mọi chi phí và tổn thất phát sinh cho Viêt Thái Express nếu việc bán đấu giá không thực hiện được hoặc không đủ bù đắp các chi phí và tổn thất đó.

  6.6    Nếu Khách Hàng hoặc đối tác của Khách Hàng không cung cấp đủ chứng từ hoặc không đủ điều kiện để xuất khẩu và/hoặc nhập khẩu hàng dẫn đến Viêt Thái Express không thể tiến hành dịch vụ trong vòng 30 ngày liên tiếp, thì Viêt Thái Express được coi như đã hoàn thành dịch vụ. Trong trường hợp đó, Khách Hàng phải trả Viêt Thái Express phần phí dịch vụ đã phát sinh, và phải chịu mọi trách nhiệm và các chi phí phát sinh khác có liên quan.

  6.7    Hai Bên phải chủ động thông báo cho nhau biết tiến độ thực hiện Hợp Đồng.

  ĐIỀU 7: TRÁCH NHIỆM CỦA KHÁCH HÀNG

  7.1    Thực hiện đúng và đầy đủ tất cả các nghĩa vụ theo qui định tại vận đơn phát hành cho các lô hàng của Khách Hàng và tại Hợp Đồng này.

  7.2    Chịu trách nhiệm đảm bảo rằng Hàng Hóa được đóng gói theo đúng quy cách, chủng loại, quy định pháp luật hiện hành và tập quán thương mại quốc tế, đồng thời đảm bảo hàng hóa được đóng gói bền chắc, an toàn, không gây thiệt hại đối với con người và tài sản trong suốt quá trình vận chuyển và phù hợp với phương tiện vận chuyển. Nếu Khách Hàng vi phạm nghĩa vụ đóng gói dẫn đến việc Hàng Hóa gây ra thiệt hại đối với con người và tài sản, Khách Hàng phải chịu trách nhiệm pháp lý về mọi tổn thất, thiệt hại do Hàng Hóa gây ra;

  7.3     Chịu trách nhiệm trước pháp luật về hàng hoá vận chuyển.

  7.4    Có trách nhiệm làm việc với cơ quan quản lý Nhà nước trong trường hợp hàng hóa bị thu giữ do thiếu chứng từ hoặc cần làm rõ chứng từ và hàng hóa. Thực hiện nộp phạt theo quy định của cơ quan quản lý Nhà nước khi có yêu cầu.

  ĐIỀU 8: TRÁCH NHIỆM CỦA VIỆT THÁI EXPRESS.

  8.1    Chịu trách nhiệm cung cấp dịch vụ theo đúng các nội dung, yêu cầu theo qui định tại vận đơn phát hành cho Khách Hàng và tại điều khoản này.

  8.2    Phải chịu trách nhiệm về tổn thất, mất mát hoặc hư hỏng hàng hóa nếu sự việc đó xảy ra trong thời hạn, trong phạm vi trách nhiệm và do lỗi của Viêt Thái Express theo qui định của pháp luật và theo chính sách đền bù công bố trên website https://vanchuyenhangdithai.com

  ĐIỀU 9. TRÁCH NHIỆM, PHẠT DO VI PHẠM ĐIỀU KHOẢN

  Việt Thái Express không có trách nhiệm bồi thường thiệt hại đối với chuyển phát thư; bưu kiện; kiện, gói hàng hóa của Khách hàng trong các trường hợp sau:

  9.1    Đã được phát theo thỏa thuận trong hợp đồng cung ứng và sử dụng dịch vụ và người sử dụng dịch vụ không có khiếu nại gì tại thời điểm nhận.

  9.2    Việc Bên A không cung cấp đầy đủ các giấy tờ cần thiết phục vụ cho việc vận chuyển, phát thư; bưu kiện; kiện, gói hàng hóa là nguyên nhân dẫn tới các thiệt hại như hàng hoá để lâu bị hỏng, bị phạt vi phạm, bị tịch thu hàng hoá.

  9.3    Bị hư hại, mất mát do lỗi của Bên A hoặc do đặc tính tự nhiên của chúng.

  9.4    Bị cơ quan Nhà nước có thẩm quyền tịch thu hoặc tiêu huỷ do nội dung bên trong vi phạm các quy định cấm gửi của pháp luật.

  9.5    Bị tịch thu theo luật lệ của nước nhận và đã được các nước này thông báo bằng văn bản.

  9.6     Bao đóng gói mà Bên A sử dụng không đủ chắc chắn để bảo vệ hàng hoá trong quá trình vận chuyển.

  9.7    Người gửi không có chứng từ xác nhận việc gửi thư; bưu kiện; kiện, gói hàng hóa.

  9.8    Bên A khai sai nội dung bưu gửi.

  9.9    Những trường hợp bất khả kháng và các trường hợp khác theo quy định pháp luật.

  9.10   Bên A có trách nhiệm làm việc với cơ quan quản lý Nhà nước trong trường hợp hàng hóa bị thu giữ do thiếu chứng từ hoặc cần làm rõ chứng từ và hàng hóa. Thực hiện nộp phạt theo quy định của cơ quan quản lý Nhà nước khi có yêu cầu.

  ĐIỀU 10: BẤT KHẢ KHÁNG

  10.1   Trong trường hợp một trong Các Bên vi phạm Hợp Đồng do sự kiện Bất Khả Kháng, bên vi phạm không phải chịu trách nhiệm về những vi phạm nếu bên vi phạm đã:

  a.     Tiến hành các biện pháp ngăn ngừa hợp lý và các biện pháp thay thế cần thiết để hạn chế tối đa ảnh hưởng do sự kiện bất khả kháng gây ra;

  b.    Thông báo về sự kiện bất khả kháng và gửi kèm theo các bằng chứng xác nhận về sự kiện bất khả kháng ngay cho Bên kia trong vòng 07 (bảy) ngày kể từ ngày sự kiện bất khả kháng xảy ra hoặc từ ngày biết được sự kiện bất khả kháng.

  10.2   Trong trường hợp một trong Các Bên không thể thực hiện được các nghĩa vụ của mình theo Hợp Đồng do sự kiện Bất Khả Kháng, thời gian thực hiện các nghĩa vụ theo Hợp Đồng sẽ được kéo dài tối thiểu bằng thời gian diễn ra sự kiện bất khả kháng.

  10.3   Khi sự kiện bất khả kháng chấm dứt, Bên vi phạm Hợp đồng phải thông báo ngay cho bên bị vi phạm biết. Nếu bên vi phạm không thông báo hoặc thông báo không kịp thời cho bên bị vi phạm thì bên vi phạm vẫn phải chịu trách nhiệm về những vi phạm và phải bồi thường thiệt hại cho bên bị vi phạm.

  VIET THÁI EXPRESS (VIỆT NAM) - Chi Nhánh Việt Nam

  VIET THÁI EXPRESS (THAILAND) - Chi Nhánh Thái Lan

  Chia sẻ:
  Bài viết khác:
  Zalo
  Hotline